[Nederlands]

Deze e-mail, de inhoud daarvan en eventuele attachment zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachment mogen niet worden gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden.
Schoth Informedia Groep bv, staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachment, noch voor tijdige ontvangst daarvan Schoth Informedia Groep bv beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachment vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachment) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

[English]

This email, its contents and any attachments transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the addressee. Changing, disclosure, copying or distribution of the contents of this message and any attachments to third parties is prohibited.
Schoth Informedia Groep bv cannot accept responsibility for the correct and complete transmission of the contents of an e-mail and any attachments or for any delays in its receipt Schoth Informedia Groep bv protects its network with the appropriate software but cannot guarantee that messages and/or attachments sent do not contain any viruses, worms or trojan horses, or that they are transmitted without interception or interference by unauthorized third parties.
If you are not the addressee or intended recipient of the above e-mail, we kindly request you to return the e-mail to the sender, to delete the original (including any attachments) and copies, and to destroy any hard copies.